Стъпки за успешно кандидатстване в чуждестранен университет

Да пътувам, да се върна и след време отново да замина някъде – да завърша бакалавърска степен в една държава, магистратура в друга и да търся реализация, там  където ми се разкриват най-добри перспективи…  Динамиката на съвременния живот прави хората значително по-мобилни, а уседналостта придобива нов смисъл и измерения. Все повече млади хора заминават извън пределите на страната, още след завършване на средното си образование, за да придобият онова образование, което ще ги подготви най-добре за успешна професионална реализация.

За все по-малко кандидат-студенти изборът на висше образование е хаотичен и емоционален, но и голямото количество възможности, и налична информация, често водят до объркване и нерешителност при окончателния избор.  На най-голяма популярност сред кандидат-студентите се радват държавите от Европейския Съюз, тъй като са с утвърдени традиции във висшето образование, предлагат университети със световна репутация, отлична учебна база и съвременни учебни програми.

През последните години най-много студенти избират образователните дестинации Великобритания, Холандия, Дания, Германия и Австрия . Но за да бъде едно кандидатстване успешно, то трябва да бъде добре подготвено. Запознайте се с основните стъпки за кандидатстване в чужбина, по които протича работата с кандидат-студентите избрали консултантите на Дарби за свои съветници:

Разяснителна консултация за възможностите за обучение – За вземане на информирано решение е важно на кандидат-студентите и техните родители да се представят всички достъпни опции и да се обсъдят възможните алтернативи за провеждане на кандидатстването.

  • Панорамният преглед на възможностите за обучение, представен от консултантите на Дарби включва уточняване на изискванията, сроковете и процедурите за кандидатстване; информация за учебни такси, кредити, стипендии, настаняване, пътуване и застраховане на студентите в различните държави.

Кариерен тест за избор на специалност – Психологически тест, целящ да разкрие потенциала на кандидатите, професионалните области, където биха се реализирали оптимално и специфики в личностния им профил подлежащи на корекции или развитие.

  • Кариерният тест на Дарби се отличава с факта, че е разработен за нуждите на кандидат-студентите и отчита специфичните характеристики на тази група ползватели.  Това дава отлична възможност да се определят най-подходящите професионални области и университетска специалност, чрез която да се достигне до успешна реализация в желаната сфера.

Проверка на езиковите знания – Писмен тест за определяне на нивото на владеене на чуждия език и при нужда – консултация за допълнителна подготовка и явяване на сертификатен тест – всеки студент, който желае да се обучава на език различен от родния си, трябва да докаже, че владее този чужд език на нужното академично ниво.

Подбор на университети – индивидуален, стратегически подбор на специалност, държава и университети според критериите и характеристиките на конкретния кандидат – Изготвяне на списък с университети, чрез анализ на целите на кандидата и съпоставяне с изискванията за прием на различните учебни заведения.

Подготовка на документи – Съдействие при изготвяне на нужните документи, препоръки, CV, инструкции за писане на мотивационно писмо и корекциите му. Когато са избрани подходящите университети е важно прецизно да се подготвят нужните документи, за да не се окаже, че едно цяло кандидатстване е провалено, заради незнание как да се попълнят правилно формулярите.

Администриране на всеки етап от процеса на кандидатстване – Услугата е комплексна и наброява  множество действия по различни процедури – попълване и подаване на формуляри, кореспонденция с университетите, междинни консултации в ключовите периоди на кандидатстването, потвърждаване на място, превод и легализация на документи, изпращане на дипломи до университетите …

Студентски заеми и Стипендии – попълване и комплектуване на нужните формуляри и документи, следване на предвидените процедури до получаване на заема или стипендията. Като гражданин на ЕС, учещ в университет в друга страна от съюза, от българския студент не може да се изисква заплащане на по-високи учебни такси от местните студенти. Българските студенти имат право и на същите стипендии, покриващи учебните такси, като гражданите на съответната страна.Това правило обаче, не се отнася непременно до заемите и стипендиите за издръжка. Въпреки това някои страни могат да предоставят по своя инициатива стипендии за издръжка на чуждестранни студенти.

Настаняване и заминаване за университета – Заявяване на желаното от студента настаняване, резервиране на полет, сключване на застраховки и ориентация преди заминаване. След като вече е приет в желания университет всеки студент трябва да подсигури настаняването си и да резервира билет за пътуването си до университета.

10488010_10153230746869572_1221431701612329188_n (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s